Read ngwana wa mobu online dating

Ke lemoga bothata jwa gago, rre yo ke monna wa lelwapa mme e bile go supafala fela sentle gore o ne o itse gore monna yo ke wa motho mme wa mo letlelela go go imisa.Ga se kgang ya gore monna yo, o dingwaga tse dikae, o itse gore ngwana o dirwa ke monna le mosadi .Re ne rakopana, phelelong a nkopa gore ke emise kgang ya kwa lekgotleng o tla a leka go nthusa.O ne a tlhalosa gore ngwaga o otlang o tla a bo a sa bereke go raya gore ngwana o tla a bo a sa je ka o tla a bo a sa bereke.Se senkutlwisang botlhoko le go feta ke gore rre wa teng o mpheta ka dingwaga di le 18.Tota fa ke ne ke dirwa ke monkane wa me ke tsaya gore gongwe ke ka bo ke sena mathata.

Ke dumela gore o ne a go kopa gore o folose kgang kwa lekgotleng go babalela lenyalo la gagwe.Le fa ke ka mo raya ke re ngwana ga a tsoga ebile ga aitse gore ke bua ka ga eng?Kana go botlhoko le go feta gore motho a go dire jaana a bo a bifela le one madi a gagwe tota le go mo itse ga a moitse.Ke mosadimogolo wa dingwaga tse di masome a a supang.Ke na le ngwana wa mosimane a le mongwe yo e leng ene... read more Rraagwe Boago, Serowe Bo Facebook ba ntshenyetsa bokamoso jwa ngwana Mmamalome, dilo tse tsa segompieno tsa bo Facebook, My Space, Twitter le bo Whats Up di sentse bokamoso jwa ga ngwanake ka jaana a lebetse gotlhelele...

Search for read ngwana wa mobu online dating:

read ngwana wa mobu online dating-14read ngwana wa mobu online dating-88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “read ngwana wa mobu online dating”